Jan. 24 (Sat) Sugar Hill (Souka)
Sonrisas
Michiko Ohta (Vo. Perc.) Naoko Murayama (Recorder) Chie Suzuki (MalletKAT)


Feb. 8 (Sun) Urara (Tsutiura)
Sonrisas
Michiko Ohta (Vo. Perc.) Naoko Murayama (Recorder) Chie Suzuki (MalletKAT)


Feb. 21 (Sat) Buddy (Ekoda)
Orquesta de la Madrugada(Latin Big band)


March 5 (Thur) MInamigawara J.H. (Saitama)
Satoshi Kaseda and Sonrisas
Michiko Ohta (Vo. Perc.) Naoko Murayama (Recorder) Chie Suzuki (MalletKAT)


Mar. 7 (Sat) Crocodile (Harajyuku)
Tamagawa Jibarows (salsa)

March 11 (Wed) Satin Doll (Roppongi)
Orquesta de la Madrugada (Latin Jazz BIg Band)

Guest : Masayo (Vo) , Michiko Ohta (Vo)

March 22 (Sun) Urbana Latina (Nagoya)
DJ Rodorigo meets Cuba Shinogi

Hideki Noritake (P, Vo.) Buntei Sakata (Bass, Vo.) Takeo Nakanishi (Perc. Vo.) Totti Takasu (Drums, Vo) Hikaru Iino (Perc.) Masaaki Seri (Sax) Chie Suzuki (Vibs)

March 26 (Thur) El Rincon de Sam (Ebisu)
Sonrisas
Michiko Ohta (Vo. Perc.) Naoko Murayama (Recorder) Chie Suzuki (MalletKAT)


April 22 (Wed) JZ Brat (Shibuya)
Luis Valle & Afro - Cubamigos (Latin Jazz)

Luis Valle (Tp, Flh, Vo) Andy Wolf (Sax, Chorus) Kazutoshi Shibuya (Bass) Muasru Okuyama (Piano) Kenji Imafuku (Perc.) Syoji Hirakawa (Drums)

April 25 (Sat) Cafe Fouquet (Takachiamya, Hutakotamagawa)
Sonrisas
Michiko Ohta (Vo. Perc.) Naoko Murayama (Recorder) Chie Suzuki (MalletKAT)


May 1 (Fri) Sugar Hill (Souka)
Sonrisas
Michiko Ohta (Vo. Perc.) Naoko Murayama (Recorder) Chie Suzuki (MalletKAT)


May 28 (Thur) David's Deli (Shirogane)
Sonrisas
Michiko Ohta (Vo. Perc.) Naoko Murayama (Recorder) Chie Suzuki (MalletKAT)


June 16 (Tue) Dacha (Odawara)
Sonrisas
MIchiko Ohta (Vo. Perc.) Chie Suzuki (MalletKAT)


June 20 (Sat) Loc City (Moriya)
Sonrisas
MIchiko Ohta (Vo. Perc.) Chie Suzuki (MalletKAT)


June 23 (Tue) Shanti House (Iwaki, Fukushima)
Sonrisas
Michiko Ohta (Vo. Perc.) Naoko Murayama (Recorder) Chie Suzuki (MalletKAT)


June 24 (Wed) Oosasou Primary School (Fukushima)
Sonrisas
Michiko Ohta (Vo. Perc.) Naoko Murayama (Recorder) Chie Suzuki (MalletKAT)


July 4 (Sat) Cafe Fouquet (Takachiamya, Hutakotamagawa)
Sonrisas
Michiko Ohta (Vo. Perc.) Naoko Murayama (Recorder) Chie Suzuki (MalletKAT)


July 23 (Thur) El Rincon de Sam (Ebisu)
Sonrisas
Michiko Ohta (Vo. Perc.) Naoko Murayama (Recorder) Chie Suzuki (MalletKAT)


July 27 (Mon) Satin Doll(Roppongi)
Oruquesta de la Madrugada (Latin Jazz Bigband)


July 31 (Fri) Crocodile (Harajyuku)
Tamagawa Jibarows (salsa)


Aug 6 (Sat) Kaizokusen (Shirogane)
Sonrisas
Michiko Ohta (Vo. Perc.) Naoko Murayama (Recorder) Chie Suzuki (MalletKAT)


Aug. 10 (Mon) Saito Hotel (Nagano)
Sonrisas
Michiko Ohta (Vo. Perc.) Naoko Murayama (Recorder) Chie Suzuki (MalletKAT)


Aug. 28 (Fri) Sugar Hill (Souka)
Sonrisas
Michiko Ohta (Vo. Perc.) Naoko Murayama (Recorder) Chie Suzuki (MalletKAT)


Sep. 8 (Tue) Satin doll (Roppongi)
Orquesta de la Madrugada (Latin big band)

Guest : Michiko Hamamura / Kyouko Yamamoto
Tel : 03-3401-3080
Sep. 11 (Fri) Motion Blue (Yokohama)
Luis Valle & Afro Qbamigos (Latin Jazz)
Luis Valle (Tp, Flh, Vo) Andy Wolf (Sax, Cho) Tetsuo Koizumu (Bass) Kento Oogiya (Piano)

Kenji Imafuku (Perc.) Setsu Fujii (Drums) Chie Suzuki (Mar. Vibs)

Sep. 12 (Sat) Cuban Cafe
Descarga Jazz Latino Quintet & DJ Rodrigo(Salsa, Latin Jazz )

Buntei Sakata(Bass) Akiko Fujimoto (Piano) Isao Takei (Per.) Sotoshi Kaseda (Per.) Jun-ichiro Ishii (Per.) Chie Suzuki (Vibs.)
Guest : Yoshihito Fukumoto (Tp) / Kubito (A.sax)

Sep. 24 (Thur) El rincon de Sam (Ebis)
Sonrisas

Michiko Ohta (Vo. Perc.) Naoko Murayama (Rercorder) Chie Suzuki (MalletKAT)

Sep. 26 (Sat) La Clave Casa de Marron
Orquesta de la Madrugada (Latin Bigband)

Guest : Rie (Vo.)
Oct. 16 (Fri) Sugar Hill (Souka)
Sonrisas
Michiko Ohta (Vo. Perc.) Naoko Murayama (Recorder) Chie Suzuki (MalletKAT)

Oct. 17 (Sat) Mirai Hall (Gyoda-shi)
Satoshi Kaseda (Perc.) with Sonrisas

Michiko Ohta (Vo. Perc.) Naoko Murayama (Recorder) Chie Suzuki (MalletKAT)

Nov. 5 (Thur) Satin Doll (Roppongi)
Orquesta de la Madrugada (Latin Big Band)

Guest : Miho Tanaka (Vo. Tap) Kunisada Masako (Vo)

Nov. 14 (Sat) Studio M's (Shinjuku)
Tamagawa Jibarows (Salsa)


Nov. 28 (Sat) Organic restaurant Pumpukin (Kita Ibagaki)
Sonrisas

Michiko Ohta (Vo. Perc.) Naoko Murayama (Recorder) Chie Suzuki (MalletKAT)